alysahkoverkotLandisGyr-999x509

Eristysvastusmittaukset ovat aina sähköalan ammattilaista vaativia, luvanvaraisia töitä.

Anna alan ammattilaisten hoitaa sähkötyöt!

 

Eristysvastusmittarin kalibrointi
Suoritan eristysmittarin kalibrointeja ISO 9000 -standardin mukaisesti luotettavilla ja hyväksyttävillä mitta- ja tarkistuslaitteilla.
Eristysvastusmittari on kalibroitava 12kk:n välein. Tarkistus- ja käyttöönottohetkellä, kun mittauksia suoritetaan, tulee mittarin olla hyväksytty.
Mittauksissa tarkkuus ja luotettavuus ovat luonnollisesti keskeisimpiä tekijöitä. Siksi on tärkeää huolehtia mittalaitteiden säännöllisestä kalibroinnista ja stabiiliudesta. Säännöllinen mittalaitteiden kalibrointi varmentaa mittausten tarkkuuden ja luotettavuuden sekä mittalaitteiston suorituskyvyn. Mittalaitteiden kalibroinnin etuja ovat hyvä tarkkuus ja luotettavuus.
Mittaustulosten perusteella laitteelle laaditaan kalibrointitodistus.

 

Mittalaitteen kalibrointi varmistaa oikeat mittaustulokset ja asentajan turvallisen ja lainmukaisen työskentelyn.


Sähköalan ammattilainen ei koskaan luota, vaan varmistaa aina!

SFS 6002 -sähkötyöturvallisuuskoulutus on kaikille Suomessa sähköalan töitä tekeville pakollinen koulutus, joka on uusittava viiden vuoden välein. Koulutus on annettava kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille, mukaan luettuna työjohto-, käyttö- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt. Yleinen sähkötyöturvallisuutta koskeva koulutus sisältää mm. sähkön aiheuttamat vaarat, sähköistä johtuvat tapaturmat ja sähkötyöturvallisuutta koskevien keskeisten säädösten tunteminen. Koulutuksen muusta sisällöstä tulee ottaa huomioon ne tehtävät, joissa koulutukseen osallistuvat henkilöt toimivat.

 

SFS 6002 -standardi asettaa vaatimukset turvalliseen sähkölaitteistojen käyttöön ja niiden läheisyydessä työskentelyyn. Nämä vaatimukset koskevat kaikkea käyttöä, asennusta ja kunnossapitoa.

 

Mittaukset

Kiinteistöjen sähköasennuksia SFS 6000 mukaan ja käyttöönottotarkastukset/mittauksineen käytössä asennustesteri.

Vastuu sähkölaitteiston kunnosta on sen haltijalla/omistajalla, kuten VNa 403/2008 vakuutusehdoissa on kerrottu. Sähkölaitteisto on vakuutusturvan piirissä vain silloin, kun se täyttää kaikki viranomaismääräykset. Näin on, kun asiantuntijayritys tekee työn ja dokumentoinnin asianmukaisin mittausvälinein.

Sähkötöitä tekevän yrityksen on huolehdittava asennustesterien kalibroinnin voimassaolosta ja 12kk:n välein määräaikaistarkistukset. Voimme tarkastaa mittarien olevan niiltä vaadittavien tarkkuuskriteerien mukaisella tasolla. Tarkastuttamalla mittarin voit turvallisesti tehdä sähkötöitä. Konetesterillä tehdystä tarkastuksesta saat pöytäkirjan. Tarkastukseen kuuluu eristysvastuksen ja jatkuvuusmittausten tarkistus jännite- ja vikavirtasuojatestein. Kaiken merkkiset asennustesterit soveltuvat testilaitteeseeni. Käytössäni on Meggerin konetesteri ja ammattikäyttöön tarkoitettu Meggerin lisensoitu ohjelmisto.

 

Asennustesterinen (max.1000V) kalibrointi nyt 92€/kpl + alv. Myös 5kV, 10kV. 172€/kpl + alv.